Lombard Jantar - system sprzedaży aukcyjnej
Regulamin

1. UŻYTE TERMINY I DEFINICJE

 Aukcja - jest to proces polegający na wystawieniu Przedmiotu na sprzedaż. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje. W przypadku Aukcji "Kup teraz", Aukcja kończy się, gdy Kupujący potwierdzi chęć zakupu określonej ilości Przedmiotów.

Konto - jest to stworzony przez system obsługi Aukcji profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.

Kupujący - jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, które powoduje, że nabywa on Przedmioty w serwisie aukcyjnym. 

Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego Przedmiotu, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.

Proces Poaukcyjny - są to głównie czynności, jakie wykonują obie strony (Kupujący i Sprzedający) po zakończeniu Aukcji. Polega on na wysłaniu Przedmiotu (Sprzedający) i wywiązaniu się z określonej formy zapłaty (Kupujący), a tym samym zrealizowaniu umowy sprzedaży.

Przedmiot – rzecz o znaczeniu i właściwościach kolekcjonerskich wystawiona na sprzedaż.

Sprzedający - jest to Użytkownik, który oferuje do sprzedaży Przedmioty w serwisie Kolekcjon.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.

Transakcja – czynność zachodząca między Sprzedającym a Kupującym. 

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym.

2. REJESTRACJA

2.1 Użytkownikami serwisu aukcyjnego mogą być osoby pełnoletnie o pełnej    zdolności do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.

2.5 Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. 

6. AUKCJE

6.5 Transakcję Sprzedający umieszcza w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Przedmiotu.

6.6 Informacje zawarte w opisie Transakcji dotyczą wyłącznie Przedmiotu danej Transakcji.

6.9 Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie trzech dni od chwili zawarcia transakcji.

8. PRZEBIEG TRANSAKCJI

8.1 Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji.

8.5 Zwycięzcą Transakcji licytacyjnej jest Kupujący, którego oferta obejmowała najwyższą cenę

8.6 Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji (Sprzedającego i Kupującego) do momentu zakończenia Transakcji albo do odrzucenia ich przez Sprzedającego. Odrzucenie oferty może nastąpić wyłącznie przed zakończeniem Transakcji:

a) na prośbę Kupującego albo

b) z powodu braku kontaktu z Kupującym (np. z powodu niepoprawnych danych) lub

d) z innych uzasadnionych przyczyn, dla których Kupujący nie budzi zaufania Sprzedającego.

8.7 Oferta złożona przez Kupującego, którego Konto zostanie zablokowane przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

8.8 Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana.